O školstve

Regionálne školstvo

     Výchova a vzdelávanie v základných školách, stredných školách a školských zariadeniach v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 184/2009 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.
     Na stránke regionálne školstvo možno nájsť aktuálne informácie o predškolskej výchove a vzdelávaní detí v predškolských zariadeniach od dvoch rokov veku spravidla do šesť rokov veku, základnom vzdelávaní a výchove v základných školách a základných umeleckých školách, stredoškolskom vzdelávaní a výchove v gymnáziách, stredných odborných školách a konzervatóriách a špeciálnej výchove a vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
     Stránka ďalej obsahuje informácie o  riešeniach problematiky detských a ľudských práv v rezorte školstva, vrátane odstránenia všetkých foriem diskriminácie v SR, spracovávaní a zabezpečovaní rezortného systému výchovného a psychologického poradenstva a prevencie v SR a prevencii sociálno-patologických javov akými sú napríklad kriminalita a šikanovanie v školách a školských zariadeniach a drogové závislosti.

Vysoké školstvo

      Poslaním vysokých škôl, ktoré sú súčasťou európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania a spoločného európskeho výskumného priestoru, je rozvíjať harmonickú osobnosť, vedomosti, múdrosť, dobro a tvorivosť v človeku a prispievať k rozvoju vzdelanosti, vedy, kultúry a zdravia pre blaho celej spoločnosti. Napĺňanie tohto poslania je predmetom hlavnej činnosti vysokých škôl.
      V súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa posilňujú úlohy vysokých škôl pri budovaní vedomostnej spoločnosti, existuje priestor na prepojenie vysokoškolského vzdelávania s potrebami spoločnosti, podporuje sa európska dimenzia vysokoškolského vzdelávania v podobe spoločných študijných programov, ale aj novej úpravy pôsobenia vysokých škôl z členských štátov Európskej únie na území Slovenskej republiky.

Veda a technika

Štátna vedná a technická politika vrátane tvorby koordinačných, legislatívnych a finančných nástrojov v oblasti vedy a techniky, koordinácia činnosti ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied v oblasti vedy a techniky, financovanie vedy a techniky vrátane zabezpečenia a kontroly efektívneho využívania prostriedkov štátneho rozpočtu vynakladaných na vedu a techniku, štátne programy výskumu a vývoja, štátne programy rozvoja infraštruktúry výskumu a vývoja, medzinárodná vedecko-technická spolupráca.

Šport

    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR je ústredným orgánom štátnej správy pre štátnu starostlivosť o šport. Vecne príslušným útvarom v tejto oblasti je Sekcia štátnej starostlivosti o šport. Úlohou ministerstva v tejto oblasti je najmä legislatívna činnosť, financovanie a koordinácia subjektov pôsobiacich v športe. Okrem toho ministerstvo vydáva akreditácie vzdelávacím zariadeniam v oblasti športu a zabezpečuje aktivity a plnenie záväzkov súvisiacich s členstvom SR v EÚ a medzinárodných organizáciách v oblasti športu.

Deti a mládež

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR je ústredným orgánom štátnej správy, prostredníctvom ktorého sa zabezpečuje realizácia štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži. 
     Úlohy v oblasti neformálneho vzdelávania detí a mládeže zabezpečuje odbor detí a mládeže predovšetkým v týchto oblastiach:
- príprava koncepčných a normotvorných materiálov v tejto oblasti,  
- vydáva potvrdenia o získaní odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných činností v oblasti práce s mládežou, 
- metodické riadenie činnosti centier voľného času a školských stredísk záujmovej činnosti, 
- medzinárodná spolupráca v oblasti detí a mládeže,
- finančná podpora práce s deťmi a mládežou.

Celoživotné vzdelávanie

     Ďalšie vzdelávanie tvorí súčasť celoživotného vzdelávania. Uskutočňuje sa prostredníctvom formálneho a neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa. Umožňuje každému doplniť, rozšíriť a prehĺbiť si získané vzdelanie, rekvalifikovať sa alebo uspokojiť svoje záujmy. Uskutočňuje sa v inštitúciách ďalšieho vzdelávania, v školách, školských a mimoškolských zariadeniach.

     Na základe zákona č. 568/2009 Z.z o celoživotnom vzdelávaní bol pre účely akreditácie programov ďalšieho vzdelávania zriadený Informačný systém ďalšieho vzdelávania.

Medzinárodná spolupráca

     Medzinárodná spolupráca v rezorte školstva zahŕňa prehľad aktuálnych vládnych a rezortných medzinárodných zmluvných dokumentov v oblasti školstva a vedy, s možnosťou aktívneho prístupu k rezortným zmluvným dokumentom.
     V časti „Informácie o štúdiu v zahraničí“ môže záujemca o štipendium v zahraničí nájsť kontaktné údaje centrály, ako aj pobočiek Slovenskej akademickej informačnej agentúry (SAIA, n.o.), ktorá poskytuje komplexné informácie o možnostiach štúdia slovenských občanov v zahraničí.
     Časť „Štipendiá a programy“ ponúka aktuálne informácie o štipendiách vlády SR pre zahraničných študentov a informácie pre slovenských uchádzačov o stredoškolské, vysokoškolské alebo výskumné  štipendiá, ktoré koordinačne, resp. finančne zastrešuje MŠVVaŠ SR.
     Na stránke ďalej možno nájsť informáciu o voľných pracovných pozíciách na miesta lektorov  a učiteľov v zahraničí, odkazy na stránky venované slovenčine ako cudziemu jazyku, tlačivá týkajúce sa zahraničných pracovných ciest pre osoby, ktoré plnia úlohy pre MŠVVaŠ SR v zahraničí, ako aj ďalšie dôležité informácie k problematike medzinárodnej spolupráce v oblasti športu, mládeže a vedy a techniky.